Огнеупорни изделия

ОГНЕУПОРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ са продукти, които издържат на високи температури без да се разрушават и да  изменят формата си, използват се като изолационна защита за облицоване на пещи и агрегати, което води до удължаване на експлоатационния  им живот. Огнеупорните изделия се характеризират с определени свойства, от които се определя вида на отделните огнеупори , които ще се използват за зидария, така че да съответстват на условията при които работят  отделните пещи и агрегати.
Огнеупорността е най-важното  свойство, което определя ефективността на даден огнеупор. Тя се изразява в температурна прагова стойност, при достигане на която започва процесът на деформация. Тази стойност за огнеупорните материали е  минимум е 1580 ° C и максимум 3000 ° C.  Другите свойства са механична якост, шлакоустойчивост  и термоустойчивост  .

Огнеупорите в  зависимост от химичния им състав биват кисели, основни и неутрални. Също така, биват алумоокисни  (на основа на Al2O3) ,магнезитови (на основа на MgO), хромитови (на основа на Cr2O3), въглеродни (на основа на C), динасови (на основа на SiO2), магнезитохромитови  (MgO-Cr2O3), магнезитовъглеродни (MgO-C), шпинелни (Al-MgO-C) и др.
Според начина на производство  и предназначението им и биват формовани и неформовани. Формованите огнеупорни тухли са прави, клинови, радиални и фасонни изделия. Неформованите огнеупорни материали са бетони, набивни и торкрет маси, обмазки и др.

Намират приложение при  облицовка на пещи и агрегати в металургичната, циментовата и стъкларската промишленост, при шахтовите пещи в  производството на сода и др.

ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКА

Специалистите, работещи с огнеупорните изделия в „Стелко“ ЕООД са висококвалифицирани инженери силикатчици и металурзи, добре познаващи, производството, експлоатацията и продажбите на огнеупорните изделия. Компанията поддържа дългогодишни партньорски отношения с международни производители.
Доставката на огнеупорни изделия се извършва в зависимост от договореностите  за цялостно или частично изграждане на агрегата въз основа на съгласуван чертеж за зидария .Огнеупорните тухли се доставят на палети, а бетоните и масите с биг-бег торби в различни количества.  Материалите се доставят до склада на клиента.